یكی از عكاسان برنده یونیسف در سال گذشته، گرفته شده است

ختنه دختران در مالزی

ختنه دختران در مالزی