اندازه گیری فاصله زانو تا مایو شنای یک زن جوان سال ۱۹۲۲: بر اساس قانون این فاصله نمیبایست بیشتر از پانزده سانتیمتر می بود.

http://banana.blox.pl/resource/06624u.preview.jpg